Smart English Kids
 

รายการ Smart English Kids ออกอากาศทางช่อง Next Step


 
Get the Flash Player to see this player.
 

Rating: 3.8 (11 votes cast)


   
165
 

Rating: 3.8 (11 votes cast)

 

   
177
 

Rating: 3.6 (9 votes cast)

 

   
875
 

Rating: 4.2 (163 votes cast)

 

   
1079
 

Rating: 4.1 (152 votes cast)

 

   
1204
 

Rating: 4.4 (172 votes cast)

 

   
1079
 

Rating: 4.1 (158 votes cast)

 

   
997
 

Rating: 4.1 (161 votes cast)

 

   
1074
 

Rating: 4.2 (168 votes cast)

 

   
1024
 

Rating: 4.1 (166 votes cast)

 

   
1053
 

Rating: 4.4 (158 votes cast)

 

   
1088
 

Rating: 4.0 (166 votes cast)

 

   
1146
 

Rating: 4.3 (160 votes cast)

 

   
874
 

Rating: 4.3 (168 votes cast)

 

   
1067
 

Rating: 4.4 (154 votes cast)

 

   
1080
 

Rating: 4.3 (156 votes cast)

 

   
870
 

Rating: 4.2 (165 votes cast)

 

   
966
 

Rating: 4.0 (164 votes cast)

 

   
1076
 

Rating: 3.9 (163 votes cast)

 

   
1083
 

Rating: 4.4 (156 votes cast)

 

   
925
 

Rating: 4.8 (149 votes cast)

 

   
1057
 

Rating: 4.2 (161 votes cast)

 

   
1321
 

Rating: 4.4 (154 votes cast)

 

   
1098
 

Rating: 4.2 (146 votes cast)

 

   
1139
 

Rating: 4.2 (154 votes cast)

 

   
1042
 

Rating: 4.3 (166 votes cast)

 

   
1162
 

Rating: 4.6 (159 votes cast)

 

   
1027
 

Rating: 4.5 (162 votes cast)

 

   
1116
 

Rating: 4.3 (157 votes cast)

 

   
1181
 

Rating: 4.4 (147 votes cast)

 

   
1016
 

Rating: 4.4 (160 votes cast)

 

   
1244
 

Rating: 4.6 (164 votes cast)

 

   
1072
 

Rating: 4.5 (165 votes cast)

 

   
826
 

Rating: 4.8 (168 votes cast)

 

   
1134
 

Rating: 4.6 (158 votes cast)

 

   
1030
 

Rating: 4.3 (154 votes cast)

 

   
1004
 

Rating: 4.2 (167 votes cast)

 

   
1085
 

Rating: 4.7 (172 votes cast)

 

   
979
 

Rating: 4.4 (165 votes cast)

 

   
929
 

Rating: 4.4 (168 votes cast)

 

   
1075
 

Rating: 4.4 (162 votes cast)

 

   
1038
 

Rating: 4.7 (174 votes cast)

 

   
1113
 

Rating: 4.6 (175 votes cast)

 

   
1102
 

Rating: 4.7 (172 votes cast)

 

   
1062
 

Rating: 4.4 (164 votes cast)

 

   
915
 

Rating: 4.6 (177 votes cast)

 

   
764
 

Rating: 4.2 (158 votes cast)

 

   
976
 

Rating: 4.7 (168 votes cast)

 

   
1049
 

Rating: 4.6 (175 votes cast)

 

   
912
 

Rating: 4.3 (163 votes cast)

 

   
1193
 

Rating: 4.0 (154 votes cast)

 

   
1056
 

Rating: 4.3 (158 votes cast)

 

   
1046
 

Rating: 4.4 (168 votes cast)

 

   
1014
 

Rating: 4.2 (159 votes cast)

 

   
1005
 

Rating: 4.5 (165 votes cast)

 

   
1018
 

Rating: 4.2 (159 votes cast)

 

   
821
 

Rating: 4.4 (165 votes cast)

 

   
823
 

Rating: 4.0 (160 votes cast)

 

   
1019
 

Rating: 4.6 (155 votes cast)

 

   
693
 

Rating: 4.4 (174 votes cast)

 

   
1094
 

Rating: 4.5 (168 votes cast)

 

   
1006
 

Rating: 4.1 (154 votes cast)

 

   
1083
 

Rating: 4.5 (161 votes cast)

 

   
1056
 

Rating: 4.6 (170 votes cast)

 

   
1198
 

Rating: 4.6 (176 votes cast)

 

   
1024
 

Rating: 4.4 (150 votes cast)

 

   
944
 

Rating: 4.6 (155 votes cast)

 

   
974
 

Rating: 4.6 (144 votes cast)

 

   
1007
 

Rating: 4.3 (129 votes cast)

 

   
1055
 

Rating: 4.1 (121 votes cast)

 

   
1137
 

Rating: 4.3 (136 votes cast)

 

   
1070
 

Rating: 4.1 (119 votes cast)

 

   
851
 

Rating: 4.3 (113 votes cast)

 

   
1010
 

Rating: 4.2 (119 votes cast)

 

   
1031
 

Rating: 4.4 (117 votes cast)

 

   
1056
 

Rating: 4.5 (122 votes cast)

 

   
1427
 

Rating: 4.5 (99 votes cast)

 

   
941
 

Rating: 4.5 (110 votes cast)

 

   
982
 

Rating: 3.9 (116 votes cast)

 

   
1851
 

Rating: 4.9 (109 votes cast)

 

   
848
 

Rating: 4.7 (97 votes cast)

 

   
1272
 

Rating: 4.6 (102 votes cast)

 

   
1375
 

Rating: 4.2 (106 votes cast)

 

   
1120
 

Rating: 4.6 (102 votes cast)

 

   
905
 

Rating: 4.2 (102 votes cast)

 

   
1251
 

Rating: 4.8 (97 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 129 1121
  Smart English Kids ตอนที่ 129 เรื่อง ตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ 4

Rating: 4.6 (108 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 128 1954
  Smart English Kids ตอนที่ 128 เรื่อง ตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ 3

Rating: 4.6 (137 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 127 1024
  Smart English Kids ตอนที่ 127 เรื่อง ตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ 2

Rating: 4.6 (118 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 126 1180
  Smart English Kids ตอนที่ 126 เรื่อง ตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ 1

Rating: 4.4 (109 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 125 1075
  Smart English Kids ตอนที่ 125 เรื่อง Asiatique The Riverfront ตอนที่ 3

Rating: 4.5 (101 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 124 1087
  Smart English Kids ตอนที่ 124 เรื่อง Asiatique The Riverfront ตอนที่ 2

Rating: 4.8 (115 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 123 680
  Smart English Kids ตอนที่ 123 เรื่อง Asiatique The Riverfront ตอนที่ 1

Rating: 4.4 (107 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 122 1139
  Smart English Kids ตอนที่ 122 เรื่อง บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ตอนที่ 3

Rating: 4.6 (117 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 121 1224
  Smart English Kids ตอนที่ 121 เรื่อง บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ตอนที่ 2

Rating: 4.2 (115 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 120 1124
  Smart English Kids ตอนที่ 120 เรื่อง บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ตอนที่ 1

Rating: 4.5 (105 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 119 891
  Smart English Kids ตอนที่ 119 เรื่อง Fight Experience ตอนที่ 3

Rating: 4.5 (117 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 118 872
  Smart English Kids ตอนที่ 118 เรื่อง Fight Experience ตอนที่ 2

Rating: 4.2 (104 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 117 1657
  Smart English Kids ตอนที่ 117 เรื่อง Fight Experience ตอนที่ 1

Rating: 4.4 (113 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 116 2918
  Smart English Kids ตอนที่ 116 เรื่อง Bangkok ตอนที่ 3

Rating: 4.4 (114 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 115 1474
  Smart English Kids ตอนที่ 115 เรื่อง Bangkok ตอนที่ 2

Rating: 4.6 (115 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 114 1443
  Smart English Kids ตอนที่ 114 เรื่อง Bangkok ตอนที่ 1

Rating: 5.1 (118 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 113 1408
  Smart English Kids ตอนที่ 113 เรื่อง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตอนที่ 4

Rating: 4.8 (122 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 112 1280
  Smart English Kids ตอนที่ 112 เรื่อง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตอนที่ 3

Rating: 4.4 (122 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 111 1095
  Smart English Kids ตอนที่ 111 เรื่อง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตอนที่ 2

Rating: 4.3 (112 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 110 1366
  Smart English Kids ตอนที่ 110 เรื่อง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตอนที่ 1

Rating: 4.5 (105 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 109 1142
  Smart English Kids ตอนที่ 109 เรื่อง BOI FAIR 2011 THAILAND โลกสดใสไทยยั่งยืน ตอนที่ 4

Rating: 4.7 (122 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 108 934
  Smart English Kids ตอนที่ 108 เรื่อง BOI FAIR 2011 THAILAND โลกสดใสไทยยั่งยืน ตอนที่ 3

Rating: 4.4 (113 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 107 1244
  Smart English Kids ตอนที่ 107 เรื่อง BOI FAIR 2011 THAILAND โลกสดใสไทยยั่งยืน ตอนที่ 2

Rating: 4.7 (112 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 106 2438
  Smart English Kids ตอนที่ 106 เรื่อง BOI FAIR 2011 THAILAND โลกสดใสไทยยั่งยืน ตอนที่ 1

Rating: 4.4 (114 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 105 961
  Smart English Kids ตอนที่ 105 เรื่อง Baiyoke Tower II ตอนที่ 4

Rating: 4.3 (116 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 104 1331
  Smart English Kids ตอนที่ 104 เรื่อง Baiyoke Tower II ตอนที่ 3

Rating: 4.5 (111 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 103 1220
  Smart English Kids ตอนที่ 102 เรื่อง Baiyoke Tower II ตอนที่ 2

Rating: 4.5 (121 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 102 1007
  Smart English Kids ตอนที่ 102 เรื่อง Baiyoke Tower II ตอนที่ 1

Rating: 4.9 (114 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 101 2487
  Smart English Kids ตอนที่ 101 เรื่อง China Town(เยาวราช) ตอนที่ 4

Rating: 4.6 (110 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 100 1081
  Smart English Kids ตอนที่ 100 เรื่อง China Town(เยาวราช) ตอนที่ 3

Rating: 4.7 (123 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 99 900
  Smart English Kids ตอนที่ 99 เรื่อง China Town(เยาวราช) ตอนที่ 2

Rating: 4.5 (112 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 98 2410
  Smart English Kids ตอนที่ 98 เรื่อง China Town(เยาวราช) ตอนที่ 1

Rating: 4.3 (122 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 97 2203
  Smart English Kids ตอนที่ 97 เรื่อง Chokchai Museum(พิพิธภัณฑ์โชคชัย) ตอนที่ 5

Rating: 4.9 (135 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 96 941
  Smart English Kids ตอนที่ 96 เรื่อง Chokchai Museum(พิพิธภัณฑ์โชคชัย) ตอนที่ 4

Rating: 4.6 (121 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 95 1305
  Smart English Kids ตอนที่ 95 เรื่อง Chokchai Museum(พิพิธภัณฑ์โชคชัย) ตอนที่ 3

Rating: 4.6 (122 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 94 883
  Smart English Kids ตอนที่ 94 เรื่อง Chokchai Museum(พิพิธภัณฑ์โชคชัย) ตอนที่ 2

Rating: 4.5 (121 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 93 823
  Smart English Kids ตอนที่ 93 เรื่อง Chokchai Museum(พิพิธภัณฑ์โชคชัย) ตอนที่ 1

Rating: 4.7 (126 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 92 1038
  Smart English Kids ตอนที่ 92 เรื่อง Smart English Day Camp 2011 (พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ-สวนสยาม) ตอนที่ 6

Rating: 5.1 (118 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 91 946
  Smart English Kids ตอนที่ 91 เรื่อง Smart English Day Camp 2011 (พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ-สวนสยาม) ตอนที่ 5

Rating: 4.4 (117 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 90 785
  Smart English Kids ตอนที่ 90 เรื่อง Smart English Day Camp 2011 (พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ-สวนสยาม) ตอนที่ 4

Rating: 4.6 (120 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 89 1922
  Smart English Kids ตอนที่ 89 เรื่อง Smart English Day Camp 2011 (พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ-สวนสยาม) ตอนที่ 3

Rating: 4.2 (126 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 88 1208
  Smart English Kids ตอนที่ 88 เรื่อง Smart English Day Camp 2011 (พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ-สวนสยาม) ตอนที่ 2

Rating: 4.7 (122 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 87 1089
  Smart English Kids ตอนที่ 87 เรื่อง Smart English Day Camp 2011 (พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ-สวนสยาม) ตอนที่ 1

Rating: 4.8 (120 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 86 1099
  Smart English Kids ตอนที่ 86 เรื่อง พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (The Jim Thompson House) ตอนที่ 4

Rating: 4.6 (109 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 85 1163
  Smart English Kids ตอนที่ 85 เรื่อง พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (The Jim Thompson House) ตอนที่ 3

Rating: 4.6 (113 votes cast)

 

   
Smart English Kids EP 84 857
  Smart English Kids ตอนที่ 84เรื่อง พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (The Jim Thompson House) ตอนที่ 2

Rating: 4.5 (113 votes cast)