คุณพ่อ : สานิตย์ สว่างกิจ
คุณแม่ : จรัญญา สว่างกิจ
บุตร : ด.ช.จุฑารัตน์ สว่างกิจ


(สมาร์ท อิงลิช สาขาแจ้งวัฒนะ)
 
 

คุึณพ่อ นายสานิตย์ สว่างกิจ ปริญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
คุณแม่ นางจรัญญา สว่างกิจ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต อาชีพ เจ้าหน้าที่ประจำอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีอบรมเลี้ยงลูก
อ่านหนังสือทั่วๆไป ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็ก แต่ละช่วงอายุ และหนังสือเกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอน โดยพยายามอบรมปลูกฝัง ให้ลูก มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติได้ต่อไป

การเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากกับเด็กยุคใหม่ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน มีการเชื่อมโยงทั่วถึงกันทั้งโลก และภาษาอังกฤาก็เป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน ส่วนประเทศไทยก็ถือว่าเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาไทย โดยเฉพาะปัจจุบันรายการข่าว สารคดีต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์บางรายการก็จะเป็นภาคภาษาอังกฤษ ถ้าหากเด็กยุคใหม่มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี ก็จะทำให้เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


สิ่งที่ได้จากการเรียน Smart English
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุมีผล และยังได้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทำให้เด็กมีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักเสียสละ มีเจตคติที่ดีต่อสังคม

ข้อคิด
ผู้ปกครองหากท่านนำบุตร-หลานมาเรียน สมาร์ท อิงลิช สิ่งดีๆที่บุตรหลานจะได้รับ ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันดีขึ้น อันเป็นแนวทางให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาในขั้นสูงต่อไป


SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US