Smart Seminar    หน้า 1

โครงการแฟรนไชส์ไทย สู่แฟรนไชส์โลก
“ประสบการณ์ในการขยายแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก

วันพฤหัสที่ 22 มีนาคม 2550
เวลา 11.30 – 15.30 น.
ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

 
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 


ดำเนินรายการโดย
ดร. สายสวรรค์ วัฒนพานิช
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดการธุรกิจ สถาบันคีนัน แห่งเอเซีย


..........


 

 

SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US