Smart English  


สมาร์ท อิงลิช เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตร "สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์"

ณ ห้อง Conference 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 — 15.30 น.

 

ประมวลผลรูปภาพ งานแถลงข่าวเปิดหลักสูตร "สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส"
 

 

 
พิธีลงนามเซ็น MOU ระหว่าง ม.ศรีปทุม และ
สมาร์ท อิงลิช เปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
และแฟรนไชส์


    ดร.กมล ชัยวัฒน์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงาน

   คุณอาทิตย์ คงนคร ประธานบริหารกลุ่ม สมาร์ท อิงลิช บรรยายเรื่องความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรในธุรกิจการศึกษา

 

พิธีลงนามเซ็น MOU ระหว่าง ม.ศรีปทุม และ สมาร์ท อิงลิช เปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส 
     

 

 

 
  คุณอาทิตย์ คงนคร และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สมาร์ท อิงลิช สำนักงานใหญ่ -
โทร. 02-6139139-40
SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US