Smart English ในโครงการ "เพชรน้ำงามอาชีวศึกษา"

สมาร์ท อิงลิช
ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ "เพชรน้ำงามอาชีวศึกษา"

จัดโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
ณ สมาร์ท อิงลิช สาขาพาต้าปิ่นเกล้า
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2548

 


เนื่องจาก ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีรูปแบบการวางแผน การจัดการ การบริหารที่ดี และประสบความสำเร็จ SME Bank จึงต้องการพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจให้กับผู้ศึกษา ในสายอาชีพทั้งประเทศ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป

จึงได้นำคณะนักศึกษาในสายอาชีพที่ได้รับคัดเลือก จากวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 140 คน ได้ฝึกอบรม และดูงาน เพื่อให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ สามารถนำไปใช้ประกอบธุรกิจในเบื้องต้น

กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่...
สมาร์ท อิงลิช สำนักงานใหญ่ -
โทร. 02-6139139-40 


SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US